چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل که به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار ‌کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه ‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی برسد.

لیست تمامی مصوبات کمسیون ماده پنج استان اردبیل بتفکیک سال در این صفحه قابل مشاهده خواهد بود

مصوبات کمسیون ماده پنج سال از سال 95


loading...
 عنواندسته‌بندیحجم 
لیست صورتجلسه 1398/11/13اردبیل444.40 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/23اردبیل456.00 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29هیر127.60 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29نیر79.30 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29گیوی135.46 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29کوراییم51.53 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29جعفرآباد142.76 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29تازه کند انگوت50.50 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29اصلاندوز122.77 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07نمین146.36 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07جعفرآباد104.28 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/07اصلاندوز132.84 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07خلخال31.77 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07مشگین شهر57.39 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07سرعین43.23 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29خلخال45.23 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29آبی بیگلو46.49 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29پارس آباد60.73 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/02اردبیل290.57 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25نمین128.76 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25آبی بیگلو36.17 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25پارس آباد46.14 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25سرعین29.94 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25مشگین شهر56.13 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/09/17گرمی50.07 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/09/17خلخال37.61 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/09/17سرعین31.54 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23اردبیل230.59 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23گرمی41.03 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23پارس آباد61.00 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23مشگین شهر42.97 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23اردبیل235.93 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23عنبران43.16 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23هیر74.59 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23سرعین37.63 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23گرمی53.05 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/13اردبیل265.95 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28اردبیل152.91 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28نمین168.57 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28مشگین شهر44.84 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28سرعین43.81 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28گرمی42.47 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19خلخال67.08 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19سرعین44.72 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19رضی69.99 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19جعفرآباد237.72 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19بیله سوار56.49 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19تازه کند انگوت62.03 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19اردبیل157.97 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19عنبران47.21 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19پارس آباد50.95 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20مشگین شهر64.17 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20اردبیل182.62 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20گرمی58.81 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20آبی بیگلو41.51 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/02خلخال47.30 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/02پارس آباد56.58 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/02اردبیل267.25 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/29اردبیل314.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04کلور63.42 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/05اردبیل524.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04گیوی117.91 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04هشتجین66.70 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04آبی بیگلو39.14 KBدانلود
loading...
loading...
loading...