| 12 آذر 1399

 En|

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل که به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار ‌کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه ‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی برسد.

لیست تمامی مصوبات کمسیون ماده پنج استان اردبیل بتفکیک سال در این صفحه قابل مشاهده خواهد بود

مصوبات کمسیون ماده پنج سال از سال 95


 عنواندسته‌بندیحجم 
لیست صورتجلسه 1399/02/11گرمی51.47 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/08/14گرمی53.38 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/08/14خلخال42.54 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/08/14مشگین شهر60.79 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/07/01سرعین62.66 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/06/26اردبیل470.91 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/06/04اردبیل454.28 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/06/02سرعین33.33 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/06/02مشگین شهر45.11 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/06/02خلخال36.62 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/04/19مشگین شهر66.76 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/08/14پارس آباد56.63 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/03/27اردبیل571.32 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/03/27سرعین45.84 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/03/27آبی بیگلو50.14 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/03/27گرمی47.44 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/03/27خلخال39.62 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/02/31اردبیل286.43 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/02/11سرعین34.94 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/02/11خلخال37.61 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/02/11نیر50.74 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/02/11کلور165.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/02/11پارس آباد48.32 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1399/03/27نمین176.12 KBدانلود
لیست صورتجلسه 99/07/24اردبیل123.63 KBدانلود
 عنواندسته‌بندیحجم 
لیست صورتجلسه 1398/11/13اردبیل444.40 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/23اردبیل456.00 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29هیر127.60 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29نیر79.30 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29گیوی135.46 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29کوراییم51.53 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29جعفرآباد142.76 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29تازه کند انگوت50.50 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29اصلاندوز122.77 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07نمین146.36 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07جعفرآباد104.28 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/07اصلاندوز132.84 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07خلخال31.77 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07مشگین شهر57.39 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/12/07سرعین43.23 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29خلخال45.23 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29آبی بیگلو46.49 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/29پارس آباد60.73 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/02اردبیل290.57 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25نمین128.76 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25آبی بیگلو36.17 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25پارس آباد46.14 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25سرعین29.94 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/10/25مشگین شهر56.13 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/09/17گرمی50.07 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/09/17خلخال37.61 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/09/17سرعین31.54 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23اردبیل230.59 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23گرمی41.03 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23پارس آباد61.00 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/08/23مشگین شهر42.97 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23اردبیل235.93 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23عنبران43.16 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23هیر74.59 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23سرعین37.63 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23گرمی53.05 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/13اردبیل265.95 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28اردبیل152.91 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28نمین168.57 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28مشگین شهر44.84 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28سرعین43.81 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/06/28گرمی42.47 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19خلخال67.08 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19سرعین44.72 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19رضی69.99 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19جعفرآباد237.72 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19بیله سوار56.49 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19تازه کند انگوت62.03 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19اردبیل157.97 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19عنبران47.21 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/19پارس آباد50.95 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20مشگین شهر64.17 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20اردبیل182.62 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20گرمی58.81 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/20آبی بیگلو41.51 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/02خلخال47.30 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/02پارس آباد56.58 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/04/02اردبیل267.25 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/29اردبیل314.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04کلور63.42 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/05اردبیل524.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04گیوی117.91 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04هشتجین66.70 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/04آبی بیگلو39.14 KBدانلود

 

 عنواندسته‌بندیحجم 
لیست صورتجلسه 1397/12/27هیر62.31 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/27جعفرآباد102.75 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/27سرعین73.82 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/27خلخال83.06 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/27مشگین شهر63.87 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/08فخرآباد35.87 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/08گرمی63.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/08عنبران39.68 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/08آبی بیگلو41.60 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/08پارس آباد50.44 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/08نمین45.49 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/12/08اردبیل296.78 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/11/04خلخال77.25 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/10/26اردبیل520.03 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/10/05کلور71.62 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/10/05مشگین شهر74.15 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/10/05سرعین48.14 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/10/05آبی بیگلو42.80 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/10/05نمین41.73 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/10/05پارس آباد48.98 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/09/13اردبیل347.59 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/21سرعین73.81 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/28خلخال55.34 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/28مشگین شهر54.68 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/07/23بیله سوار66.58 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/07/23رضی62.84 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/07/23جعفرآباد111.75 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/04آبی بیگلو54.73 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/04نمین52.16 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/08/10اردبیل378.54 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/06/12گرمی62.64 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/06/12پارس آباد55.36 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/07/23عنبران56.32 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/07/23آبی بیگلو37.86 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/06/27اردبیل190.92 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/28نمین42.34 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/04اصلاندوز131.41 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/04جعفرآباد105.12 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/04فخرآباد68.34 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/25کورائیم39.53 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/25اردبیل296.74 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/07اردبیل61.42 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/03/08خلخال62.70 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/03/08هیر41.15 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/03/08اردبیل82.55 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/03/08پارس آباد66.89 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/02/16سرعین37.62 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/02/16مشگین شهر134.34 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/02/16اردبیل64.93 KBدانلود

 

 عنواندسته‌بندیحجم 
لیست صورتجلسه 1396/12/22اردبیل103.20 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/12/22جعفرآباد110.34 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/12/22گرمی138.43 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/12/22پارس آباد105.30 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/12/22اصلاندوز48.39 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/12/22نمین150.85 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/11/24مشگین شهر123.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/11/24خلخال262.06 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/11/24هیر38.11 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/11/24کورائیم34.72 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/11/24اردبیل83.66 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/10/19گرمی71.29 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/10/19فخرآباد57.49 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/10/19گيوي98.38 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/10/19بیله سوار99.29 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/10/19جعفرآباد117.86 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/10/19نمین44.77 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/10/19عنبران47.90 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/10/19پارس آباد122.63 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/05/07گرمی62.60 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/09/29اردبیل105.27 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/08/23خلخال125.84 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/08/23مشگین شهر78.15 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/08/06اردبیل101.57 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/06/25مشگين شهر75.58 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/07/01گيوي103.06 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/07/01نمين80.53 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/07/01پارس آباد170.14 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/06/25كورائيم42.33 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/06/25اردبيل186.76 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/06/25گرمي119.78 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24كورائيم59.22 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24جعفرآباد57.41 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24بيله سوار67.87 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24رضي66.53 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24فخرآباد59.74 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24گيوي105.58 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24آبي بيگلو66.37 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24عنبران55.46 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/24اصلاندوز102.65 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/07اردبيل97.23 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/07مشگين شهر183.52 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/07خلخال120.78 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/04/07اردبيل189.52 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/03/03 مشگين شهر147.34 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/02/19اردبيل394.96 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/02/19خلخال149.56 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/02/19 پارس آباد150.49 KBدانلود

 

 عنواندسته‌بندیحجم 
ليست صورتجلسه 1395/11/26جعفرآباد107.13 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1395/11/26رضي-فخرآباد-كورائيم86.49 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1395/11/26گرمي80.48 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1395/11/26خلخال152.40 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1395/12/10اردبيل278.32 KBدانلود