29 شهریور 1400

 En|

معاونت های اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

 • معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

  معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

 • معاونت معماری و شهرسازی

  معاونت معماری و شهرسازی

 • معاونت توسعه منابع

  معاونت توسعه منابع

 • معاونت مهندسی و ساخت

  معاونت مهندسی و ساخت

 • معاونت املاک و حقوقی

  معاونت املاک و حقوقی