| 19 تير 1399

 En|ِ

مزايده واحدهاي تجاري و مسکوني مجتمع گلستان مشگين شهر
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

مزايده واحدهاي تجاري و مسکوني مجتمع گلستان مشگين شهر

تاریخ انتشار: 1396/02/14|   بازدید: 2634 |  print
در راستاي سياستهاي وزارت راه و شهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادي از واحدهاي تجاري و مسکوني (ويلائي و آپارتماني) مجتمع گلستان مشگين شهر را با قيمت كارشناسي روز و مشخصات و شرايط ذيل (مندرج در روزنامه تجارت مورخ 12 و 13 اردیبهشت ماه) واگذار نمايد.

 
 • متقاضيان مي بايست پس از تكميل فرم درخواست آنرا بهمراه کپي شناسنامه و كارت ملي و فيش واريزي به حساب 2173710826000 سپرده سازمان نزد بانك ملي شعبه مركزي اردبيل بمبلغ ( 5درصد) پنج درصد قيمت پايه واحد تجاري و مسکوني را با توجه به شرايط آگهي در وجه سازمان ملي زمين و مسكن به طريق :
 • -پاكت الف لفاف لاك و مهر شده : حاوي اصل و كپي فيش واريزي به حساب سپرده سازمان به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولويت قيد شود)
 • پاكت ب لفاف لاك و مهر شده : حاوي فرم درخواست شركت در مزايده و ارائه قيمت پيشنهادي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولويت قيد شود)
  هر دو پاكت در يك پاكت جداگانه لفاف لاك و مهر شده با قيد جمله «مربوط به آگهي مزايده واحدهاي تجاري و مسکوني مجتمع گلستان مشگين شهر » بر روي پاك تها تا مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل واقع در شهرك اداري كارشناسان تحويل نمايند. در هر صورت ملاك عمل بر اساس ثبت در دبيرخانه اين اداره كل خواهد بود.
 • به پيشنهادات فاقد فيش واريزي يا سپرده كمتر از پنج درصد يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • نتايج مزايده به مدت يك هفته پس از باز گشايي در تابلو اعلانات نصب خواهد شد كه به منزله ابلاغ به برنده مزايده می باشد.
 • متقاضيان پس از برنده شدن و تعيين واحد بايستي حداكثر تا 7 روز نسبت به واريز كل مبلغ اعلامی مطابق شرايط پيشنهادي اقدام نمايند .
 • كليه هزينه هاي نقل و انتقال (اعم از دارائي ، شهرداري ، 2درصددو درصد)ماليات حق واگذاري و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد .
 • در صورت عدم مراجعه برنده اول مبلغ واريزي بابت سپرده ، ضبط و واحد مورد نظر برابر مقررات به برنده دوم واگذار خواهد شد. در هر حال در صورت انصراف برنده مبلغ سپرده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
 • به پيشنهادات مشروط ، مبهم و معلق و قيمتهاي پايين تر از قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • براي کليه واحدها قرارداد واگذاري صادر خواهد شد . صدور سند مالکيت منوط به اتمام مراحل ثبتي و تسويه حساب نهائي خواهد بود.
 • متقاضيان مي توانند با هماهنگي اداره راه و شهرسازي شهرستان مشگين شهر از موقعيت و وضعيت واحد )طبق کروکي مندرج( بازديد نمايند.
 • اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .
 • اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل هيچگونه تعهدي مبني بر اخذ تسهيلات بانکي براي واحدهاي تجاري و مسکوني واگذاري نخواهد داشت .
 • وجه سپرده شركت در مزايده متقاضيان به استثناي نفر اول و دوم در صورت وجود ، يكماه پس از اعلام نتيجه مسترد خواهد شد.
 • فروش واحدها بصورت نقد و اقساط و انتخاب برنده مزايده واحدها با اولويت بندي ذيل می باشد:
  اولويت اول- قيمت پيشنهادي را بصورت تمام نقدي اعلام نمايند.
  اولويت دوم- درصورت عدم وجود پيشنهاد نقدي، پيشنهاد اقساطي با شرايط 50 درصد(پنجاه درصد) نقد الباقي در اقساط 24 ماهه بازگشايي خواهد شد .
  اولويت سوم- در صورت عدم وجود پيشنهاد با اولويت اول و دوم ، پيشنهاد اقساطي با شرايط 50 درصد (پنجاه درصد) نقد ، الباقي اقساط 36 ماهه بازگشايي خواهد شد.
  اولويت چهارم- در صورت عدم وجود پيشنهاد با اولويت اول ، دوم و سوم ، پيشنهاد اقساطي با شرايط 35 درصد(سي و پنج درصد) نقد ، الباقي اقساط 36 ماهه بازگشايي خواهد شد.

  متقاضيان خريد اقساطي موظفند بر اساس اولويت اول ضمانتنامه بانکي در غير اينصورت چک بانکي و سفته به ميزان(يک و نيم) 5/ 1 برابر ارزش معامله مورد واگذاري با ظهر نويسي 2 ضامن معتبر (حداقل يک نفر رسمي) ارائه نمايند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به سایت  اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به آدرس http://ardebil.mrud.ir فایل های مربوطه را دانلود نمایید:
 

دانلود متن آگهی ومشخصات ساختمان تجاری
دانلود فرم شرکت در مزایده و مشخصات ساختمان مسکونی


-----------------------------------------------------------------------------------

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد