| 19 تير 1399

 En|ِ

آگهي مزايده واحد تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل

آگهي مزايده واحد تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل

تاریخ انتشار: 1396/05/01|   بازدید: 1067 |  print
در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادی از واحد های تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل را با قيمت كارشناسي روز و مشخصات و شرايط ذيل در شهر اردبیل واگذار نمايد.
1-متقاضيان مي بايست پس از تكميل فرم درخواست آنرا بهمراه کپی شناسنامه و كارت ملي و فيش واريزي به حساب 2173710826000 سپرده سازمان نزد بانك ملي شعبه مركزي اردبيل بمبلغ (5%) پنج درصد قيمت پايه واحد را با توجه به شرايط آگهي در وجه سازمان ملي زمين و مسكن به طريق :
1-1-پاكت الف لفاف لاك و مهر شده : حاوي اصل و كپي فيش واريزي به حساب سپرده سازمان به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولویت قيد شود)
1-2- پاكت ب لفاف لاك و مهر شده : حاوي فرم درخواست شركت در مزايده و ارائه قيمت پيشنهادي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولویت قيد شود)
هر دو پاكت در يك پاكت جداگانه لفاف لاك و مهر شده با قيد جمله «مربوط به آگهي مزايده واحد تجاری و خدماتی الماس شهر اردبیل» بر روي پاكت ها تا مدت 10روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي واقع در شهرك اداري كارشناسان تحويل نمايند. در هر صورت ملاك عمل بر اساس ثبت در دبيرخانه اين اداره كل خواهد بود.
 
2- به پيشنهادات فاقد فيش واريزي يا سپرده كمتر از پنج درصد يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- نتايج مزايده به مدت يك هفته پس از باز گشايي در تابلو اعلانات نصب خواهد شد كه به منزله ابلاغ به برنده مزايده مي باشد.
4- متقاضيان پس از برنده شدن و تعيين واحد بايستي حداكثر تا 7 روز نسبت به واريز كل مبلغ اعلامي مطابق شرایط پیشنهادی اقدام نمايند .
5-كليه هزينه هاي نقل و انتقال (اعم از دارائی ، شهرداری ، 2% مالیات حق واگذاری و غیره) بعهده برنده مزایده مي باشد .
6- در صورت عدم مراجعه برنده اول مبلغ واريزي بابت سپرده ، ضبط و واحد مورد نظر برابر مقررات به برنده دوم واگذار خواهد شد. در هر حال در صورت انصراف برنده مبلغ سپرده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
7- به پيشنهادات مشروط ، مبهم و معلق و قيمتهاي پايين تراز قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
8- براي واحدهای رديف 1 الي 11 (تجاري) قرارداد واگذاری سرقفلي صادر خواهد شد .که داراي اجاره ماهانه بشرح جدول مي باشند و بصورت ساليانه و در اول هر سال اخذ خواهد شد.
9- براي واحدهای رديف 12 الي 22 (خدماتي) قرارداد واگذاری صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت منوط به اتمام مراحل ثبتی و تسويه حساب نهائي خواهد بود.
10- متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر از موقعيت و وضعیت و رویت واحدهاي مورد نظر به امور مسکن اداره كل راه و شهرسازي اردبيل مراجعه نمايند.
11- اداره كل راه و شهرسازي در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .
12- اداره كل راه و شهرسازي هیچگونه تعهدی مبنی بر اخذ تسهیلات بانکی برای واحدهای واگذاری نخواهد داشت .
13- وجه سپرده شركت در مزايده متقاضيان به استثناي نفر اول و دوم در صورت وجود ، يكماه پس از اعلام نتيجه مسترد خواهد شد.
14- فروش واحدها بصورت نقد و اقساط و انتخاب برنده مزایده واحدها با اولویت بندی ذیل می باشد:
اولویت اول- قیمت پیشنهادی را بصورت تمام نقدی اعلام نمایند.
اولویت دوم-درصورت عدم وجود پیشنهاد نقدی، پیشنهاد اقساطی با شرایط 50% نقد الباقی در اقساط 24 ماهه بازگشایی خواهد شد .
اولویت سوم-در صورت عدم وجود پیشنهاد با اولویت اول و دوم ، پیشنهاد اقساطی با شرایط 50% نقد ، الباقی اقساط 36 ماهه بازگشایی خواهد شد.
اولویت چهارم-در صورت عدم وجود پیشنهاد با اولویت اول ، دوم و سوم ، پیشنهاد اقساطی با شرایط 35% نقد ، الباقی اقساط 36 ماهه بازگشایی خواهد شد.
15- متقاضیان خرید اقساطی موظفند بر اساس اولویت اول ضمانتنامه بانکی در غیر اینصورت چک بانکی و سفته به میزان (یک و نیم) 5/1 برابر ارزش معامله مورد واگذاری با ظهر نویسی 2 ضامن معتبر (حداقل یک نفر رسمی) ارائه نمایند.

دانلود متن کامل آگهی
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد