30 مهر 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
اداره راه و شهرسازی شهرستان خلخال
رئیس اداره: فردين مولايي
شماره تلفن : 32423800
کدپستی: 568196668571115
آدرس : شهرستان خلخال- جاده قديم اردبيل به خلخال - روبه روي شركت نفت

 

شاخص مقدار

طول كل راههاي شهرستان

181 كيلومتر

راه اصلی و بزرگراه

51کیلومتر

راه فرعی

130كيلومتر

طرح اقدام ملی

60 واحددردست اقدام

مسکن مهر

 750 واحد

وام بافت فرسوده

- نفر

پرونده های حقوقی و اراضي

143فقره

 اراضي حفاظت شده 950.9024 هكتار

جلسات كميسيون ماده 5 شهرسازی

25 فقره پرونده

جلسات كميته فني  35 فقره پرونده
تعداد پروژه هاي راه اصلي 2 پروژه. كلور - درام و كمربندي خلخال

تعداد پروژه هاي راه فرعي

1 پروژه. هشجين - فيروزآباد

گردآوري منسجم و مستمر اطلاعات در حوزه شرح وظايف راه و شهرسازي در شهرستان و انعكاس و پيگيري آن از اداره كل

هماهنگي و همكاري و ارتباط مستمر و مستقيم با اداره كل

اجراي برنامه هاي اعلامي و تعريفي اداره كل استان با هماهنگي در شهرستان

رسيدگي و پاسخگويي به درخواستها و استعلامات مردمي و انتقال و ارسال آن به اداره كل جهت بررسي

نظارت بر پروژه هاي فني و عمراني شهرستان درحوزه راه و شهرسازي

پيگيري مصوبات و اعتبارات استاني در حوزه راه وشهرسازي در شهرستان

 عنوانتاریخ اصلاححجم