چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
 عنوان توضیحات
تعرفه خدمات ژئوتكنيک و مقاومت مصالح - سال 93دانلود 
دانلود نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1395دانلود 
دانلود فهرست بهاي مکانیک سال97 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي مکانیک سال 99دانلود 
دانلود فهرست بهاي مکانیک سال 98دانلود 
دانلود فهرست بهاي مكانيك سال96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي مكانيك سال95 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي مكانيك سال94 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال97 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال95 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال94 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال 98دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال 1399دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنیه سال97 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنیه سال 98دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنیه سال 1399دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنيه سال96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنيه سال95 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنيه سال94 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود شرايط عمومي پيمان (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 95دانلود 
دانلود بخشنامه سرجمع آخرين ويرايش 96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود بخشنامه سرجمع (فني و اجرايي)دانلود 
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1396دانلود 
نشريه شماره 543دانلود