چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
 عنوان توضیحات
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن دانلود 
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن وساير اشخاص حقيقي وحقوقيدانلودمرتبط بافرآیند 6
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387/02/25)دانلود 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانلودمرتبط با فرآیند 6
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن دانلودمرتبط با فرآیندهای 1،2،3،4،5
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريهادانلود 
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها دانلودمرتبط با فرآیند 5
قانون تاسیس شورايعالي شهرسازي و معماري ايراندانلودمرتبط بافرآیند های 1،2،3،4،5
قانون ايجاد شهرهاي جديد (مصوب 80/10/16)دانلود 
قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری (مصوب 1390/01/28)دانلود 
ضوابط ومقررات نماي شهريدانلود 
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي -حركتي مصوب مورخ 78/09/22دانلود 
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني -اسلامي (مصوب 1375/07/02)دانلود 
ضوابط ومقررات ارتقاي كيفي سيما ومنظر شهري (مصوب 1387/09/25)دانلودمرتبط با فرآیند 1
ضوابط و مقررات منطقه بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني، چندخانواري و تك واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحاظ تأمين نور، آفتاب ودانلود 
مقررات تغييركاربري هاي آموزشي مربوط به وزارت آموزش وپرورشدانلود 
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی (1390/03/08)دانلود 
ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها ( مصوب مورخ 1378/08/10)دانلود 
ضرورت تصویب طرحهای جامع گردشگری در شورایعالی شهرسازی و معماریدانلود 
دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن دانلود 
دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده وحريم شهر ،روستا وشهرك ونحوه تعيين آنهادانلود 
تفسيرماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران دانلود 
تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص های آن ( مصوب 88/01/31)دانلودمرتبط بافرآیند 5
الگوي سطح‏ بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور دانلود 
آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف درخارج از حریم شهرها وروستاها (1390/03/08)دانلودمرتبط بافرآیند 7
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (1391/02/10)دانلودمرتبط بافرآیند7، 6
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (87/08/20)دانلود 
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوب 1398/03/12)دانلودمرتبط بافرآیند های7 ،6 ،3،4،5
آيين‏ نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‏هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‏ اي، منطقه ‏اي و ملي دانلودمرتبط با فرآیند های7 ،1،2،3،4،5،6
آيين‏ نامه طراحي راه‏ها و خيابان‏هاي شهري ( مصوب 1373/09/07)دانلود 
آيين نامه ايجاد واحداث شهرهاي جديددانلود 
ضوابط مكانيابي شهرهاي جديددانلود 
نحوه بررسي وتصويب طرح هاي جامع شهريدانلود