27 مرداد 1398

 En|ِ

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
 عنوان توضیحات
افزایش ضریب حقوق سال 1396دانلودافزایش ضریب حقوق سال 1396
فصل ششم (ورود به خدمت ) و فصل هفتم ( استخدام) قانون مديريت خدمات كشوريدانلودفصل ششم و فصل هفتم قانون مديريت خدمات كشوري
نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغلدانلودنحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل