28 مهر 1400

 En|

طرح هاي توسعه و عمران شهري

  ليست طرح هاي مطالعاتي مديريت معماري و شهرسازي تا سال 1398 در جدول ذيل قابل مشاهده مي باشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر درمورد طرحها  اينجا كليك كنيد.

 

 

شهرستان

نام شهر

عنوان طرح

وضعیت طرح

تاریخ قرارداد

تاریخ تصویب

مشاور

پیشرفت فیزیکی

مساحت محدوده (هکتار)

مساحت حریم
(هکتار)

اردبيل

اردبيل

جامع

مصوب وابلاغي

84/04/8

89/11/18

طرح وكاوش

100

6328

18368

طراحي شهري

مصوب

91/06/18

94/05/19

عرصه

100

----

----

تفصيلي

مصوب وابلاغي

76/10/20

1384

طرح وكاوش

100

6100

 

هير

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

89/02/16

91/12/14

نقش محيط

100

157

1039

سرعين

سرعين

تفصيلي

مصوب وابلاغی

91/09/25

-----

طرح وكاوش

100

440

2111

جامع

مصوب

84/06/23

89/04/29

100

مشكين شهر

مشكين شهر

بازنگري طرح جامع

درحال تهیه

93/02/11

ــــــــــ

زيستا

95

1063

7659

تفصيلي

مصوب وابلاغي

79/12/09

82/02/07

آمايش محيط

100

لاهرود

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/03/03

90/02/08

سبزسامانه

100

123

617

رضي

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/02/31

91/07/10

پويانقش شهروبنا

100

186

804

فخرآباد

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/02/31

90/12/08

پويانقش شهروبنا

100

105

501

پارس آباد

پارس آباد

 بازنگري طرح جامع

درحال تهيه

96/02/02

----

نقش محيط

70

1021

9011

تفصيلي

مصوب وابلاغي

79/12/09

82/02/12

نقش پيراوش

100

تازه كند

جامع- تفصيلي

در مرحله ابلاغ

89/02/18

91/12/14

شارمان

100

130

828

اصلاندوز

جامع

مصوب وابلاغي

85/08/22

87/11/06

طرح ومنظر

100

262

1235

تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/06/19

90/10/27

طرح ومنظر

100

بيله سوار

جعفر آباد

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/03/03

91/05/02

شارمان

100

345

1873

بيله سوار

طرح تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/02/31

91/10/14

آمايش
محيط

100

573

3750

طرح جامع

مصوب وابلاغي

84/12/18

87/08/11

100

گرمي

انگوت

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

89/02/16

91/12/14

نقش محيط

100

112

682

گرمي

جامع

مصوب وابلاغي

84/12/18

87/10/21

نقش محيط

100

554

3400

تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/02/30

90/04/07

نقش محيط

100

نير

نير

جامع

مصوب وابلاغي

88/03/03

92/11/21

شارمان

100

863

3618

تفصيلي

مصوب وابلاغی

93/04/16

96/08/07

شارمان

100

كوراييم

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

89/02/21

92/12/21

آرمان طرح ايرانيان

100

53

350

نمين

نمين

جامع

مصوب وابلاغي

89/02/08

92/12/19

طرح وراهبردپويا

100

350

1953

تفصيلي

مصوب وابلاغي

93/04/15

95/10/02

طرح وراهبردپويا

100

آبي بيگلو

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

89/02/16

91/12/12

نقش محيط

100

218

1276

عنبران

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

89/02/13

91/12/21

طرح وراهبردپويا

100

242

1499

خلخال

خلخال

بازنگري طرح جامع

مصوب وابلاغی 

92/10/16

ــــــــــ

نقش محيط

100

644

8591

تفصيلي

مصوب

80/12/28

82/03/10

نقش پيراوش

100

هشتچين

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

88/03/03

91/10/05

شارمان

100

190

978

كلور

جامع- تفصيلي

مصوب وابلاغي

89/02/23

91/07/10

آهون

100

119

616

كوثر

گيوي

جامع

مصوب وابلاغي

89/02/23

91/06/31

آهون

100

247

1285

تفصيلي

مصوب وابلاغي

91/05/31

93/09/09

آبادگران سرزمين فضا

100

مجموعه شهري اردبيل

91/06/18

---

عرصه

75

---

---

طرح ناحيه اردبيل

 

90/10/12

پيشاهنگان آمايش

100

   

طرح ناحيه مغان

 

87/10/09

نقش پيراوش

100

   

طرح ناحيه مشگين شهر

 

79/12/15

بانيان

100

   

طرح ناحيه خلخال

 

82/12/18

نقش پيراوش

100

   

 

به روز رساني شده در 1399/01/30