| 28 خرداد 1400

 En|

میز خدمت شهرستان کوثر

 نام و نام خانوادگی: بابک علیپور

سمت:
کارشناس معماري وشهرسازي
شماره تلفن :
32942941

آدرس : شهرستان كوثر- ورودی گیوی از سمت اردبیل جنب CNG

لیست خدمات :

بهموار سازي مراحل اداري با :
1-انجام امورات اداري شهرستاني استعلام ثبت املاك
2-انجام امورات اداري شهرستاني استعلام كاربري املاك
3-پيگيري پرونده هاي قضايي له يا عليه اشخاص به طرفيت

 

 

  کارشناس ارائه دهنده خدمت