چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

میز خدمت مهندسی و ساخت

 نام و نام خانوادگی: غلامرضا صادق
غلامرضا صادق
سمت:
کارشناس میز خدمت
شماره تلفن داخلی :
1615
اتاق :
 
آدرس : اردبیل، شهرک کارشناسان، شهرک اداری بعثت،ساختمان دو اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف

لیست خدمات :

پاسخگويي به استعلام هاي حريم راههاي در دست احداث در مورد درخواست هاي مطالعاتي امور مهندسان مشاور و ارباب رجوع
دريافت و ارجاع درخواست بررسي طرح هاي مهندسين مشاور در حوزه ساخت و توسعه
ارجاع و پيگيري حق الزحمه كارگاهي و طراحي م نظارت مهندسان مشاور
ارجاع و پيگيري نامه هاي مربوط به پروژه هاي ساختماني و در دست اجراي اداره كل راه وشهرسازي
ارجاع و پيگيري صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران راه هاي اصلي و فرعي و روستايي
 ارجاع و پيگيري صورت وضعيت هاي قطعي پيمانكاران راه هاي اصلي و فرعي و روستايي
ارجاع و پيگيري جهت تهيه نقشه ارزيابي با هماهنگي اداره فني و امو مهندسان مشاور
ارجاع وپيگيري نامه هاي مربوط به مطالبات فروشندگان خدمات يا كالا به پيمانكاران طرف قرارداد اداره ساخت و توسعه
ارجاع وپيگيري نامه هاي درخواست تحويل موقت و قطعي پروژه هاي اداره ساخت و توسعه در قسمت راه و مسكن
پيگيري و ارجاع درخواست پيمانكاران دررابطه با ابلاغ 25 درصد و صورتجلسات تغيير مقادير
ارجاع و پيگيري درخواست پيمانكاران جهت تعيين تكليف وضعيت بعضي از پروژه هاي مورد نظر از جمله ماده 47 و يا 48
ارجاع وپيگيري صورتجلسات مريوط به تمديد مدت پيمان
ارجاع وپيگيري درخواست هاي مربوط به تهيه معدن از سازمان محترم صنعت و معدن استان اردبيل

  کارشناس ارائه دهنده خدمت