چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

میز خدمت شهرستان گرمی

 نام و نام خانوادگی: سيد علي زماني
سید علی زمانی
سمت:
كارشناس املاك و حقوقي
شماره تلفن :
32641136
اتاق :

آدرس : گرمي ، ابتداي جاده بيگ باغي ، جنب هنرستان امير كبير ، اداره راه و شهرسازي گرمي

لیست خدمات :

بررسي و انجام مراحل اداري پرونده هاي صدور سند مالكيت
بررسي و انجام مراحل اداري پرونده هاي مربوط به استعلامات ادارات
بررسي پرونده هاي مسكن مهر و انجام مراحل اداري تنظيم اجاره نامه ، فروش اقساطي و معاملات ثانويه
تكميل پرونده هاي زمين هاي تصرفي و انجام مراحل اداري
رسيدگي و پاسخ به نامه هاي واصله اعم از درخواست شخصي و مكاتبات اداري و نهادهاي دولتي و غيردولتي و تشكيل پرونده هاي متصرفان اراضي دولتي
شركت در جلسات حقوقي اداره در دادگستري هاي دادگاههاي حوزه قضايي شهرستان


میز خدمت شهرستان گرمی

 نام و نام خانوادگی: حامد فتوحي
حامد فتوحی
سمت:
كارشناس راه و ساختمان
شماره تلفن :
32641136
اتاق :

آدرس : گرمي ، ابتداي جاده بيگ باغي ، جنب هنرستان امير كبير ، اداره راه و شهرسازي گرمي

لیست خدمات :

بررسي و انجام امورات مربوط به معاونت مهندسي و ساخت در شهرستان
بررسي و انجام مراحل اداري پرونده هاي مربوط به استعلامات ادارات
بررسي پرونده هاي مسكن مهر و انجام مراحل اداري تنظيم اجاره نامه ، فروش اقساطي و معاملات ثانويه
تكميل پرونده هاي زمين هاي تصرفي و انجام مراحل اداري
رسيدگي و پاسخ به نامه هاي واصله اعم از درخواست شخصي و مكاتبات اداري و نهادهاي دولتي و غيردولتي
شركت در جلسات مربوط به حوزه معماري و شهرسازي اداره

 

 

  کارشناس ارائه دهنده خدمت