| 28 خرداد 1400

 En|

میز خدمت شهرستان بیله سوار

 نام و نام خانوادگی: بهنام کاری
بهنام کاری
سمت:
کارشناس شهرسازی و معماری
شماره تلفن :
32823235
اتاق :

آدرس : شهرستان بيله سوارخیابان امام خمینی فلکه علی ولی الله

لیست خدمات :

- بررسی استعلامات محدوده و حریم شهرها
- تهیه و تنظیم پرونده های کمیسیون ماده12
- بررسی استعلامات سایر ادارات و بانک ها
- بررسی استعلامات فرم(ج)
- هماهنگی امورات اداری پروژه های فنی و اجرایی

 

 

  کارشناس ارائه دهنده خدمت