| 28 خرداد 1400

 En|

میز خدمت توسعه منابع

 نام و نام خانوادگی: محمد سروی
محمد سروی
سمت:
کارشناس حسابداری
شماره تلفن داخلی :
1113
اتاق :
 111
آدرس : اردبیل، شهرک کارشناسان، شهرک اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف

لیست خدمات :

-حواله ها وصورت مجلس پیمانکاران دریافت وبرای امضاء به دفترمدیرکل ارجاع داده می شود .
- حواله ها وصورت مجلس پیمانکاران بعدازامضاء برای ثبت شماره وتاریخ به دبیرخانه ارجاع می شود.
- حواله ها وصورت وضعیت پیمانکاران قبل ازهرکاری کارکرد آنهاجهت بررسی در اختیارمسئول رسیدگی اسناد قرارمی گیرد.
- حواله ها وصورت مجلس پیمانکاران جهت ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات ، ضمانت نامه شرکت درمناقصات ،ضمانت نامه پیش پرداخت ،تکمیل ودراختیارمسئول رسیدگی اسناد ومسئول رد وجوه قرارمی گیرد.
-نامه های ثبت شده ارباب رجوع بوسیله اتوماسیون به قسمت های مربوطه ارجاع داده می شود.
-برای تشکیل صورت وضعیت های موقت وقطعی درتمام مراحل باید پیمانکاران حضورداشته باشند تاتمام نواقص حواله ها توسط مسئول رسیدگی رفع وبرای امضاءنهایی به رئیس مالی وذیحسابی ارجاع داده می شود.
- لاز م به توضیح است که درهمه این مراحل برای تسریع درکارونبودن مشکلات درپرونده ،خودپیمانکاران حضور مستمر دارندواکثر ارجاعات به این واحد بصورت پرونده می باشد.
  کارشناس ارائه دهنده خدمت