30 مهر 1400

 En|

متولیان میز خدمت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل بتفکیک معاونت و شهرستان

 • معاونت املاک و حقوقی

  معاونت املاک و حقوقی

 • معاونت معماری و شهرسازی

  معاونت معماری و شهرسازی

 • مدیریت میز خدمت و صیانت از حقوق شهروندی

  مدیریت میز خدمت و صیانت از حقوق شهروندی

 • معاونت مسکن و بازآفرینی شهری

  معاونت مسکن و بازآفرینی شهری

 • معاونت توسعه منابع

  معاونت توسعه منابع

 • معاونت مهندسی و ساخت

  معاونت مهندسی و ساخت

 • شهرستان پار آباد

  شهرستان پار آباد

 • میز خدمت الکترونیک

  میز خدمت الکترونیک

 • دبیرخانه میز خدمت

  دبیرخانه میز خدمت

 • شهرستان کوثر

  شهرستان کوثر

 • شهرستان بیله سوار

  شهرستان بیله سوار

 • شهرستان گرمی

  شهرستان گرمی

 • شهرستان خلخال

  شهرستان خلخال

 • شهرستان نمین

  شهرستان نمین

 • شهرستان مشگین شهر

  شهرستان مشگین شهر

 • شهرستان نیر

  شهرستان نیر

 • تبلیغات محیطی

  تبلیغات محیطی