29 شهریور 1400

 En|

تلاش تیم مدیریت پرتال استان اردبیل ارائه و معرفی تمام خدمات اداره کل راه و شهرسازی در بخشهای مختلف پرتال می باشد. چنانچه خدمت مورد نظر شما در پرتال نمی باشد لطفا با ایمیل info@mrud-ar.ir تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای مشاهده بخش فرایندها و گردش کار خدمات به صفحه فرایندها مراجعه نمائید