چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

 

 

 عنوان توضیحات
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن دانلود 
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن وساير اشخاص حقيقي وحقوقيدانلودمرتبط بافرآیند 6
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387/02/25)دانلود 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانلودمرتبط با فرآیند 6
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن دانلودمرتبط با فرآیندهای 1،2،3،4،5
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريهادانلود 
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها دانلودمرتبط با فرآیند 5
قانون تاسیس شورايعالي شهرسازي و معماري ايراندانلودمرتبط بافرآیند های 1،2،3،4،5
قانون ايجاد شهرهاي جديد (مصوب 80/10/16)دانلود 
قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری (مصوب 1390/01/28)دانلود 
ضوابط ومقررات نماي شهريدانلود 
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي -حركتي مصوب مورخ 78/09/22دانلود 
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني -اسلامي (مصوب 1375/07/02)دانلود 
ضوابط ومقررات ارتقاي كيفي سيما ومنظر شهري (مصوب 1387/09/25)دانلودمرتبط با فرآیند 1
ضوابط و مقررات منطقه بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني، چندخانواري و تك واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحاظ تأمين نور، آفتاب ودانلود 
مقررات تغييركاربري هاي آموزشي مربوط به وزارت آموزش وپرورشدانلود 
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی (1390/03/08)دانلود 
ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها ( مصوب مورخ 1378/08/10)دانلود 
ضرورت تصویب طرحهای جامع گردشگری در شورایعالی شهرسازی و معماریدانلود 
دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن دانلود 
دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده وحريم شهر ،روستا وشهرك ونحوه تعيين آنهادانلود 
تفسيرماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران دانلود 
تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص های آن ( مصوب 88/01/31)دانلودمرتبط بافرآیند 5
الگوي سطح‏ بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور دانلود 
آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف درخارج از حریم شهرها وروستاها (1390/03/08)دانلودمرتبط بافرآیند 7
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (1391/02/10)دانلودمرتبط بافرآیند7، 6
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (87/08/20)دانلود 
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوب 1398/03/12)دانلودمرتبط بافرآیند های7 ،6 ،3،4،5
آيين‏ نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‏هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‏ اي، منطقه ‏اي و ملي دانلودمرتبط با فرآیند های7 ،1،2،3،4،5،6
آيين‏ نامه طراحي راه‏ها و خيابان‏هاي شهري ( مصوب 1373/09/07)دانلود 
آيين نامه ايجاد واحداث شهرهاي جديددانلود 
ضوابط مكانيابي شهرهاي جديددانلود 
نحوه بررسي وتصويب طرح هاي جامع شهريدانلود 

 

 عنوان توضیحات
تعرفه خدمات ژئوتكنيک و مقاومت مصالح - سال 93دانلود 
دانلود نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1395دانلود 
دانلود فهرست بهاي مکانیک سال97 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي مکانیک سال 99دانلود 
دانلود فهرست بهاي مکانیک سال 98دانلود 
دانلود فهرست بهاي مكانيك سال96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي مكانيك سال95 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي مكانيك سال94 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال97 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال95 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال94 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال 98دانلود 
دانلود فهرست بهاي برق سال 1399دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنیه سال97 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنیه سال 98دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنیه سال 1399دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنيه سال96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنيه سال95 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود فهرست بهاي ابنيه سال94 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود شرايط عمومي پيمان (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 95دانلود 
دانلود بخشنامه سرجمع آخرين ويرايش 96 (فني و اجرايي)دانلود 
دانلود بخشنامه سرجمع (فني و اجرايي)دانلود 
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1396دانلود 
نشريه شماره 543دانلود 

 

 عنوان توضیحات
فصل ششم (ورود به خدمت ) و فصل هفتم ( استخدام) قانون مديريت خدمات كشوريدانلودفصل ششم و فصل هفتم قانون مديريت خدمات كشوري
نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغلدانلودنحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل

 

 عنوان توضیحات
برنامه سه ساله اصلاح نظام اداريدانلودبرنامه سه ساله اصلاح نظام اداري (حوزه مدير كل)
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساددانلودقانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
قوانين مرتبط با حوزه مديركل (1)دانلود مجموعه قوانين مرتبط با حوزه مديركل (1)