چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
 عنوان 
اجرای پروژه های مشارکتیدانلود
کمیته تعیین سهم الشرکه پرو ژه های مشارکتیدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشوردانلود
نظارت عالیه بر اجرای پروژه های آماده سازیدانلود
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استانهادانلود
مديريت و راهبري آموزشهاي تخصصيدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی-صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقالدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی -صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقالدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظردانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان)شخص حقوقی( مهندسی، کاردانی و تجربیدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان )شخص حقیقی( مهندسی،کاردانی ، تجربیدانلود
کمیسیون تحویل موقت پروژه هادانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان)شخص حقیقی( مهندسی،کاردانی و تجربیدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحیدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهیدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11دانلود
ثبت نام و واگذاری مسکن مهردانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفهدانلود
پروژه های مشارکتی مدیریت مسکندانلود
برگزاری آزمون ورود به حرفهدانلود
بررسی صورت وضعیتهای دانلود
بازدیدهای دوره ای از پروژه دانلود
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختماندانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان شخص حقوقی مهندسی،کاردانی و تجربیدانلود
کنترل نقشه های اجرائی ارائه شده توسط پیمانکاراندانلود