27 دی 1398

 En|ِ

گزارش عملکرد سال1398
                                                                         عملكرد 9ماهه مديريت شهرسازي ومعماري درسال1398

 

نام جلسه

شهر

تعداد جلسه

تعداد پرونده هاي

مطروحه

كميسيون ماده پنج

 

 

آبی بیگلو، کلور، هشتجین، گیوی، اردبيل، سرعین، نمین ،پارس آباد، خلخال،گرمی، مشگین شهر ،جعفرآباد،رضی،تازه کندانگوت،بیله سوار،عنبران،هیر

44 500

كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج

اردبیل،سرعین،رضی،پارس آباد،خلخال، مشگین شهر،آبی بیگلو، جعفرآباد،گرمی،عنبران،نمین، هیر، نیر، گیوی

61 522

كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي

سطح استان

6 60

كميته كارشناسي كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي

-----------

11 51

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

--------

---

6

تصويب پرونده هاي ارجاعي ازكارگروه تخصصي امورزيربنايي وشهرسازي

بازديد و وظايف نظارتي

سطح استان

 

125

تعداد نامه هاي ارجاعي 

سطح استان

------

3599

کمیته سیماومنظر شهری 

سطح استان

3

3

 

 

ردیف

نوع طرح

تاريخ انعقاد قرارداد

درصد پيشرفت

ملاحظات

1

طرح مجموعه شهري اردبیل

1391/06/18

75%

_______________

2

بازنگری طرح جامع مشکین شهر

1393/02/11

85%

 تصویب در کارگروه تخصصی امور زیربنایی وشهرسازی 

3 بازنگري طرح جامع پارس آباد 1396/02/02 70% درمرحله ارائه پیشنهادات کاربریهای عمومی
4 تهیه الگوی نما وکف سازی محور محله زینال شاه اردبیل 1397/02/15 95% اتمام طرح  ودر مرحله تصویب مراجع ذیربط 

گزارش جزييات عملكرد 9 ماهه سال  1398 مدیریت شهرسازی ومعماری 

  به روز رساني شده 1398/10/04