30 مهر 1400

 En|

گزارش عملکرد سال1399
                                                                         عملكرد 10ماهه مديريت شهرسازي ومعماري درسال1399

 

نام جلسه

شهر

تعداد جلسه

تعداد پرونده هاي

مطروحه

كميسيون ماده پنج

 

 

سرعین،خلخال ،کلور، نیر، گرمی، پارس آباد، اردبیل، گیوی، نمین، آبی بیگلو،مشگین شهر، عنبران، جعفرآباد، اصلاندوز، رضی

48 562

كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج

اردبیل،سرعین،خلخال،عنبران،آبی بیگلو، پارس آباد،بیله سوار ،جعفرآباد،کلور،نمین، مشگین شهر، اصلاندوز، گیوی، گرمی، هیر، نیر، کورائیم، هشتجین، فخرآباد

88 674

كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي

سطح استان

7 92

كميته كارشناسي كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي

-----------

13 84

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

--------

---

5

تصويب پرونده هاي ارجاعي ازكارگروه تخصصي امورزيربنايي وشهرسازي

بازديد و وظايف نظارتي

سطح استان

80

80

تعداد نامه هاي ارجاعي 

سطح استان

------

3735

کمیته سیماومنظر شهری 

سطح استان

1

1

 

 

ردیف

نوع طرح

تاريخ انعقاد قرارداد

درصد پيشرفت

ملاحظات

1

طرح مجموعه شهري اردبیل

1391/06/18

75%

_______________

2

بازنگری طرح جامع مشکین شهر

1393/02/11

100%

 تصویب در شورای عالی شهرسازی ومعماری

3 بازنگري طرح جامع پارس آباد 1396/02/02 90% درمرحله تصویب در شورای عالی شهرسازی ومعماری
4 تهیه الگوی نما وکف سازی محور محله زینال شاه اردبیل 1397/02/15 95% اتمام طرح  ودر مرحله تصویب مراجع ذیربط 
5 بازنگری طرح جامع بیله سوار 1399/02/25 40٪ برداشت کاربری وضع موجود
6 بازنگری طرح جامع گرمی 1399/02/31 25٪ برداشت نقشه های بهنگام
7 بازنگری طرح جامع اصلاندوز 1399/02/31 20٪ برداشت نقشه های بهنگام 

گزارش جزييات عملكرد 10ماهه سال  1399 مدیریت شهرسازی ومعماری 

  به روز رساني شده 1399/11/02