| 19 تیر 1399

 En|ِ

گزارش عملکرد سال1399
                                                                         عملكرد 2ماهه مديريت شهرسازي ومعماري درسال1399

 

نام جلسه

شهر

تعداد جلسه

تعداد پرونده هاي

مطروحه

كميسيون ماده پنج

 

 

سرعین،خلخال ،کلور، نیر، گرمی، پارس آباد، اردبیل

7 111

كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج

اردبیل،سرعین،خلخال،عنبران،آبی بیگلو، پارس آباد،بیله سوار ،جعفرآباد،کلور

14 123

كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي

سطح استان

1 12

كميته كارشناسي كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي

-----------

3 13

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

--------

---

1

تصويب پرونده هاي ارجاعي ازكارگروه تخصصي امورزيربنايي وشهرسازي

بازديد و وظايف نظارتي

سطح استان

7

7

تعداد نامه هاي ارجاعي 

سطح استان

------

634

کمیته سیماومنظر شهری 

سطح استان

1

1

 

 

ردیف

نوع طرح

تاريخ انعقاد قرارداد

درصد پيشرفت

ملاحظات

1

طرح مجموعه شهري اردبیل

1391/06/18

75%

_______________

2

بازنگری طرح جامع مشکین شهر

1393/02/11

95%

 تصویب در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان 

3 بازنگري طرح جامع پارس آباد 1396/02/02 70% درمرحله ارائه پیشنهادات کاربریهای عمومی
4 تهیه الگوی نما وکف سازی محور محله زینال شاه اردبیل 1397/02/15 95% اتمام طرح  ودر مرحله تصویب مراجع ذیربط 
5 بازنگری طرح جامع بیله سوار 1399/02/25 20٪ برداشت کاربری وضع موجود
6 بازنگری طرح جامع گرمی 1399/02/31 ---------------------
7 بازنگری طرح جامع اصلاندوز 1399/02/31 -------------------------

گزارش جزييات عملكرد 2ماهه سال  1399 مدیریت شهرسازی ومعماری 

  به روز رساني شده 1399/03/13