26 مهر 1398

 En|ِ

گزارش عملکرد سال1398
                                                                         عملكرد 6 ماهه مديريت شهرسازي ومعماري درسال1398

 

نام جلسه

شهر

تعداد جلسه

تعداد پرونده هاي

مطروحه

كميسيون ماده پنج

 

 

آبی بیگلو، کلور، هشتجین، گیوی، اردبيل، سرعین، نمین ،پارس آباد، خلخال،گرمی، مشگین شهر ،جعفرآباد،رضی،تازه کندانگوت،بیله سوار،عنبران،هیر

30 394

كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج

اردبیل،سرعین،رضی،پارس آباد،خلخال، مشگین شهر،آبی بیگلو، جعفرآباد،گرمی،عنبران،نمین

40 355

كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي

سطح استان

4 37

كميته كارشناسي كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي

-----------

6 29

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

--------

---

4

تصويب پرونده هاي ارجاعي ازكارگروه تخصصي امورزيربنايي وشهرسازي

بازديد و وظايف نظارتي

سطح استان

 

80

تعداد نامه هاي ارجاعي 

سطح استان

------

2435

کمیته سیماومنظر شهری 

سطح استان

2

2

 

 

ردیف

نوع طرح

تاريخ انعقاد قرارداد

درصد پيشرفت

ملاحظات

1

طرح مجموعه شهري اردبیل

1391/06/18

75%

_______________

2

بازنگری طرح جامع مشکین شهر

1393/02/11

85%

 تصویب در کارگروه تخصصی امور زیربنایی وشهرسازی 

3

بازنگري طرح جامع خلخال

1392/10/16

100%

مصوب کمیته فنی شورایعالی شهرسازی ومعماری ودر مرحله ابلاغ

4 بازنگري طرح جامع پارس آباد 1396/02/02 55% ارائه مطالعات مرحله اول طرح توسط مشاور
5 تهیه الگوی نما وکف سازی محور محله زینال شاه اردبیل 1397/02/15 80% ارائه مطالعات مرحله دوم طرح توسط مشاور

گزارش جزييات عملكرد 6 ماهه سال 1398مدیریت شهرسازی ومعماری 

 

  به روز رساني شده 1398/07/03