30 مهر 1400

 En|

گزارش عملکرد و آمار کلی معاونت  مسکن و ساختمان 

 

پروژه های مشارکتی فعال در سال 1400

رديف

نام پروژه

تعداد واحد

محل پروژه

شريك

مساحت زمین

زيربناي پروژه

پیشرفت فیزیکی

مسكوني

تجاري

خدماتي

مترمربع

مترمربع

1

بلور یک

0

26

9

اردبیل

سنگ بنای شهر

855

2,500

85%

2

اشرفیه

0

163

20

اردبيل

شرکت ارگ نصر

3,551

10,000

55%

3

اردبیل ولايت

188

20

12

اردبيل

شرکت اکباتان

5,780

31,440

12%

جمع

188

209

29

 

 

10,186

43,940

 

 

 

پروژه های مشارکتی خاتمه یافته در سال 1400

رديف

نام پروژه

تعداد واحد

محل پروژه

شريك

مساحت زمین

زيربناي پروژه

پیشرفت فیزیکی

مسكوني

تجاري

خدماتي

مترمربع

مترمربع

1

بلور دو

0

55

7

اردبیل

سنگ بنای شهر

915

2,700

100%

2

مسكوني آزادگان

12

0

0

اردبيل

محمد كاظمي

797

2,800

100%

3

تجاری کارشناسان

0

6

18

اردبيل

مير محمد سيد هاشمي

566

2,720

100%

4

مشگين شهر 1- قطعه 110

0

6

0

مشگين شهر

ستاره عمران اردبيل

177

177

100%

5

مشگين شهر 2- قطعه 109

0

6

0

مشگين شهر

ستاره عمران اردبيل

177

177

100%

6

پارس آباد 1- قطعه 251

0

5

0

پارس آباد

عمرن كارا

347

347

100%

7

مسكوني ولايت

24

5

0

اردبيل

ژرف انديشان ژابيز

1,256

5,000

100%

 

 

پروژه های شرکت باز آفرینی در استان اردبیل 

ردیف

شرح

کل

001

003

028

منابع داخلی

 (سفر وزیر)

1

تعداد پروژه های باز آفرینی

69

13

9

42

5

2

تعداد پروژه های دارای قرارداد

48

2

5

36

5

3

تعداد پروژه های تکمیل شده

27

0

3

19

5

4

میزان اعتبار سال 97 (میلیون ریال)

107734

14700

34500

50334

8200

5

میزان اعتبار سال 98 (میلیون ریال)

132260

17960

21600

84000

8700

6

میزان اعتبار سال 99 (میلیون ریال)

159480

42770

38710

78000

نا مشخص

7

میزان قیر 99 (میلیارد ریال)

52000

30000

22000

0

0

8

میزان اعتبار بدون قیر

107480

12770

16710

0

0

9

هزینه شده برای پروژه های تکمیل شده (مییارد ریال)

280

160

120

 

*  تعداد کل پروژه های باز افرینی شهری در سال 97-98-99 جمعاً 69 پروژه می باشد که از ان تعداد 48 پروژه عقد قرار داد شده است و تاکنون مبلغ 280 میلیارد ریال هزینه شده و در سال 99 مبلغ 160 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

*  مقدار قیر رایگان  تحویلی به شهردای ها در سال های 96-97 جمعاً 2397 تن بوده و در سال 98 مبلغ 6000 میلیون ریال به حساب شهرداری اردبیل واریز شده است.

*  جلسات ستاد باز آفرینی شهری استان تا تاریخ 1399/12/03 به تعداد 23 جلسه و ستادهای باز آفرینی شهرستان ها جمعاً به تعداد 100 جلسه تشکیل شده است.

 

 

عملکرد و برنامه مسکن مهر استان تا سال 1400

رديف

نام شهرستان

برنامه مسکن مهر

افتتاح شده تا کنون

هزينه شده پروژه‏های  افتتاحی کل

واحد

واحد

میلیارد ریال

1

اردبيل

29750

29750

13150

2

پارس آباد

4916

4916

2212

3

خلخال

1731

1731

779

4

گرمي

962

962

433

5

مشگين شهر

3433

3141

4113

6

نمين 25+

586

562

523

جمع

41378

40726

18240

 

 

گزارش پيشرفت طرح اقدام ملي مسكن استان اردبيل (تا مورخ 01/07/1400)

الف : شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت

رديف

نام پروژه

موقعيت/شهر

تعداد واحد

سازنده/كارگزار

پيشرفت فيزيكي

1

110واحدي شهرك انديشه 1

شهرك انديشه

110

1000

ستاد اجرايي

اجراي اسكلت وسقف و ديوارچيني

2

210واحدي شهرك انديشه 2

شهرك انديشه

210

اجراي اسكلت وسقف و ديوارچيني

3

150واحدي خ. داروپخش

خ. داروپخش

150

اجراي اسكلت وسقف و ديوارچيني

4

70واحدي خ.كارگر

خ.كارگر

70

اتمام سفتكاري – اجراي نازككاري

5

460واحدي شهرك انديشه 3

شهرك انديشه

460

خاكبرداري و پي كني

6

تعاوني صداوسيما

شهرك نيايش

80

1000

تعاوني صداوسيما

تهيه نقشه – در مرحله اخذ پروانه

7

تعاوني ديوان محاسبات

شهرك نيايش

20

تعاوني ديوان محاسبات

انعقاد قرارداد

8

جهاد خانه سازي سپاه

شهرك نيايش

400

جهاد خانه سازي

اجراي فونداسيون و شروع اسكلت

9

بنياد شهيد

شهرك الهيه

175

بنياد شهيد

تهيه نقشه – در مرحله اخذ پروانه

10

بنياد تعاون ناجا

شهرك الهيه

175

بنياد تعاون ناجا

تهيه نقشه – در مرحله اخذ پروانه

11

تعاوني آموزش و پرورش

وحدت (ميراشرف)

150

آموزش و پرورش

تخصيص زمين

12

 

440واحدي بنياد مسكن

17هکتاری اندیشه4

انديشه 4

440

1490

بنياد مسكن

تهيه نقشه در مرحله اخذ پروانه

450واحدي بنياد مسكن

انديشه 1/4

450

بنياد مسكن

تهيه نقشه – در مرحله اخذ پروانه

200واحدي زرين ستون

انديشه 2/4

200

راه و شهرسازي

تهيه نقشه

200واحدي شاخص كار كوشا

انديشه 3/4

200

تهيه نقشه

200واحدي عمران كارا

انديشه 4/4

200

تهيه نقشه

جمـــــــع

3490

ب : شهرهای زير 100 هزار نفر جمعیت

رديف

نام پروژه

موقعيت/شهر

تعداد واحد

سازنده/كارگزار

پيشرفت فيزيكي

1

140واحدي خلخال

خلخال1

60

1286

بنياد مسكن

60 واحد در مرحله اجراي اسكلت و سقف

خلخال2

80

بنياد مسكن

هزينه تغييركاربري از سوي شهرداري

2

300 واحدي مشكين شهر

مشكین شهر

160

بنياد مسكن

در مرحله صدور پروانه

3

 

400واحدي پارس آباد

پارس آباد

376

بنياد مسكن

120واحدي بنياد مسكن (40واحد در مرحله پي كني-40واحد درمرحله فونداسيون-40واحد اجراي اسكلت)

120 واحد (تعاوني و انبوه سازي)

96واحدي بنياد شهيد و 40واحدي نيروي انتظامي

4

100واحدي نمين

نمين

100

بنياد مسكن

4 واحد بدون تخفيف اخذ پروانه شده الباقي منتظر اعمال تخفيف از سوي شهرداري مي باشد

5

9واحدي بيله سوار

بیله سوار

8

گروه ساخت

عدم وجود متقاضي

6

60واحدي اصلاندوز

اصلاندوز

60

گروه ساخت

ثبت نام و تكميل ظرفيت

7

62واحدي جعفرآباد

جعفرآباد

62

گروه ساخت

عدم وجود متقاضي

8

171واحدي گرمي

گرمی

170

گروه ساخت

ثبت نام و تكميل ظرفيت

9

20واحدي گيوي

گیوئ

20

گروه ساخت

عدم وجود متقاضي

10

20واحدي كلور

كلور

20

گروه ساخت

عدم وجود متقاضي

11

20واحدي هشتچين

هشتجین

20

گروه ساخت

ثبت نام و تكميل ظرفيت

12

60واحدي رضي

رضی

60

گروه ساخت

ثبت نام و تكميل ظرفيت

13

10واحدي سرعين

سرعین

30

گروه ساخت

ثبت نام و تكميل ظرفيت

14

80واحدي نير

نیر

60

گروه ساخت

ثبت نام و تكميل ظرفيت

 

جمـــــــع

1286

                 

 

 

 

    تاریخ به روز رسانی :    1400/07/14