| 31 شهریور 1399

 En|ِ

عملکرد جهار ماهه اول  سال 1396 اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي و بزرگراه استان به تفکيک شهرستان و پروژه    (تاريخ بروز رساني 1396/05/14)

رديف

نام شهرستان

عنوان پروژه

احداث راه
(کيلومتر)

بهسازي راه
(کيلومتر)

روکش آسفالت (کيلومتر)

اجراي رويه هاي نوين (کيلومتر)

لکه گيري
(متر مربع)

احداث پل
(دستگاه)

بيندر

توپکا

ماسه آسفالت

بازيافت گرم

بازيافت سرد

آسفالت SMA

1

اردبيل

احداث چهار خطه اردبيل- سه راهي فيروزآباد

 

 

5

7

 

 

 

 

35000

 

مجموع

0

0

5

7

0

0

0

0

35000

0

2

خلخال

بازيافت سرد محور خلخال-اسالم

 

 

 

3.6

 

 

3

 

 

 

مجموع

0

0

0

3.6

0

0

3

0

0

0

3

گرمي

گرمي-زهرا-موران

 

 

0.75

0.4

 

 

 

 

 

 

مجموع

0

0

0.75

0.4

0

0

0

0

0

0

4

نمين

لکه گيري و آسفالت اردبيل-نمين

 

 

 

 

 

 

 

2

10700

 

مجموع

0

0

0

0

0

0

0

2

10700

0

5

مشکين شهر

احداث چهارخطه مشکين شهر- اردبيل

4.16

 

4.6

2.6

 

 

 

 

 

2

6

محور مشکين شهر قينرجه

 

1.5

1.5

0.3

 

 

 

 

 

1

مجموع

4.16

1.5

6.1

2.9

0

0

0

0

0

3

7

پارس آباد

چهار خطه نمودن پارس آباد به سربند

1.1

 

1.1

1.1

 

 

 

 

 

 

مجموع

1.1

0

1.1

1.1

0

0

0

0

0

0

8

نير

احداث و بهسازي محور نير-کريق-آرموداق

2.5

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

2.5

0

2.5

0

0

0

0

0

0

0

9

کوثر

لکه گيري و روکش محور سرچم-اردبيل

 

 

 

 

 

 

 

 

15000

 

10

بهسازي ورودي کيوي

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

مجموع

0

0

0

0

0

0

0

0

18,000

0

مجموع

7.76

1.5

15.45

15

0

0

3

2

63,700

3

30.45

5


 


گزارش عملکرد 10 ماهه راههاي روستايي در سال1396           (تاريخ بروز رساني 1396/11/24)

ردیف

عنوان پروژه

نام شهرستان

احداث راه
(کیلومتر)

بهسازی راه
(کیلومتر)

 آسفالت
(کیلومتر)

لکه گیری
(متر مربع)

احداث پل
(دستگاه)

1

بهسازی راه روستایی شال ـ ماجولان

خلخال

0

7

7.5

 

7

2

بهسازی راه روستایی لرد ـ میانرودان

خلخال

0

8

2

 

0

3

بهسازی راه روستایی گیلوان ـ ماسال

خلخال

2

2

0

 

0

4

احداث راه روستایی کرنق

خلخال

1

0

0

 

0

5

بهسازی راه روستایی قره تکان ـ کزکزلو

خلخال

0

9

0

 

0

6

بهسازی و آسفالت راه روستایی برندق ـ جعفر آباد

خلخال

0

5

0

 

0

7

بهسازی راه روستایی طویستان

خلخال

0

3

0

 

0

8

بهسازی راه روستایی دیز ـ کجل

خلخال

0

4

0

 

0

6

بهسازی راه روستایی قورتولموش ـ خادملو

نیر

0

6.7

6.7

 

3

7

لکه گیری و روکش آسفالت محور دورسون خواجه

نیر

0

0

5

21000

0

8

بهسازی راه روستایی قوناقیران

نیر

0

2.2

0

 

0

9

لکه گیری و روکش آسفالت محور اباذر تک بلاغ

نیر

0

4.25

4.25

 

0

10

بهسازی و اسفالت راه روستایی گورائیم ـ خلفلو

نیر

0

3.5

3.5

 

0

11

بهسازی راه روستایی امید چه ـ دیجوین

اردبیل

0

1.8

1.8

 

3

12

لکه گیری ( رفع نواقص ) اردبیل ـ سردابه

اردبیل

0

0

0

150

0

13

لکه گیری و روکش آسفالت اردبیل ـ حور

اردبیل

0

0

3.5

5500

0

14

آسفالت راه روستایی آتشگاه

سرعین

0

0

1.2

 

0

15

بهسازی وآسفالت راه روستایی قشلاق علی خانکندی

بیله سوار

0

1.6

1.6

0

4

16

بهسازی راه روستایی ادامه عربلو ـ تا سه راهی علی خانکندی

بیله سوار

0

2.6

0

0

0

17

بهسازی راه روستایی خور خور

بیله سوار

0

2

0

0

0

18

بهسازی راه روستایی ایران آباد ـ تازه کند

پارس آباد

0

2.8

2.8

0

0

19

بهسازی راه روستایی ابراهیم کندی ـ اروج کندی

پارس آباد

0

2

0

 

 

20

بهسازی راه روستایی کدخدالو ـ آقا بیگلو

گرمی

0

3.5

3.5

0

0

21

بهسازی راه روستایی جهانگیرلو ـ قربانلو

گرمی

0

1

0

0

3

22

بهسازی راه روستایی جبیلو ـ عسگر خانلو

گرمی

0

2.7

0

0

0

23

بهسازی راه روستایی سیدآباد ( شاه تپه سی)

گرمی

0

3.2

3.2

0

0

24

بهسازی راه روستایی مشهدلو

گرمی

0

1

0

0

0

25

بهسازی راه روستایی وانستانق

گرمی

0

3.5

0

0

0

26

بهسازی راه روستایی یل دگردرمانی

گرمی

0

1.5

0

0

0

27

بهسازی راه روستایی چونگونش

گرمی

2.5

0

2.5

0

0

28

بهسازی راه روستایی لکوان

گرمی

0

2.5

.

 

0

29

بهسازی راه روستایی شکرلو بابی

گرمی

 

3.5

0

 

0

30

بهسازی راه روستایی لکرآباد علیا و سفلی

گرمی

0

3

0

 

0

31

بهسازی راه روستایی عدالت قشلاقی

گرمی

0

0

0

 

1

32

بهسازی و آسفالت راه روستایی علی آباد ـ کویچ

مشگین شهر

0

0

2.5

0

0

33

بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی شابیل ـ قطور سویی

مشگین شهر

0

0

8

0

0

34

بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی انزان ـ شعبان

مشگین شهر

0

0

7

0

0

35

بهسازی و آسفالت راه روستایی کلانپا

مشگین شهر

0

0

0.8

0

0

36

بهسازی و آسفالت راه روستایی سیفی لو

مشگین شهر

0

4.3

4.3

0

0

37

بهسازی و اسفالت راه روستایی قره آغاج کلان

مشگین شهر

0

6.5

6.5

0

0

38

بهسازی و آسفالت راه روستایی قلهدر کهل

مشگین شهر

0

2.8

0

0

0

39

بهسازی و اسفالت راه روستایی آلوچ ـ احمد آباد

مشگین شهر

0

1.6

1.6

0

0

40

بهسازی و اسفالت راه روستایی قوزلو ـ گل چشمه

مشگین شهر

4

0

0

0

0

41

بهسازی و اسفالت راه روستایی قانلی بلاغ

مشگین شهر

0

3.5

3.5

0

0

42

آسفالت راه روستایی گلی ـ قره چناق

نمین

0

1.85

1.85

0

0

43

بهسازی و آسفالت راه روستایی اردیموسی

سرعین

0

3.5

2.3

0

0

مجموع عملکرد 10 ماهه اول 96

 

9.5

116.9

87.4

26650

21

عملکرد سال 96 : احداث راه روستایی 9.5 کیلومتر

بهسازی راه روستایی : 116.9 کیلومتر

آسفالت راه روستایی : 87.4 کیلومتر


 

 

 

گزارش عملکرد اداره امور فني و مهندسين مشاور 10 ماهه اول سال 1396   (تاريخ بروزرساني 96.12.14)

رديف

کارهاي تهيه يافته

مقدار

1

مطالعات مسير تهيه يافته توسط اداره فني

70 کيلومتر

2

پبگيري تهيه مطالعات مسير توسط مهندسين مشاور

74 کيلومتر

3

بررسي، کنترل و محاسبه احجام كاركرد

45 کيلومتر

4

کنترل و تحويل لايه هاي روسازي

55 کيلومتر

5

رسيدگي به صورت وضعيت مهندسان مشاور

15 مورد

6

تهيه برآورد اوليه نظارت کارگاهي

1 مورد

7

تهيه برآورد اوليه پروژه هاي راه

80 مورد

8

تهيه برآورد اوليه مطالعات مسير

6 مورد (km254)

 

 

فایل گزارشات عملکردهای ادارات مدیریت ساخت و توسعه را از لینک های ذیل دانلود نمائید.                                                                            تاریخ بروزرسانی  96.11.24