28 مهر 1400

 En|

اهم وظايف اداره برنامه ، بودجه ، جذب سرمايه و تجهيز منابع

 

1-برنامه ريزي و تعيين اولويت برنامه ها به منظور تحقق اهداف كمي و كيفي اداره كل در چارچوب استراتژي ها و برنامه هاي كلان اداره كل جهت بودجه ريزي متناسب با آنها.
2-مطالعه ، بررسي ، برآورد اعتبارات و نيازها ، براي دستيابي به اهداف و برنامه هاي کوتاه ، ميان وبلندمدت و توزيع مناسب آن و نيز تعيين منابع مالي و اهتمام جهت افزايش آن.

3-بررسي ، تهيه و تنظيم بودجه و تبصره هاي مرتبط با اداره كل و پيش بيني درآمدها در قالب اهداف،برنامه ها ، ضوابط و موازين تعيين شده و دفاع از آن در مراجع ذيربط.

4-مبادله موافقت نامه هاي هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي استاني دستگاه ، پيگيري تخصيص اعتبارات و وجوه به صورت ادواري و اعلام آن به واحدهاي ذيربط.

5-اختصاص اعتبار و تخصيص طرح ها درسيستم كنترل پروژه و نظارت بر عملکرد و ارزيابي بودجه در انطباق با برنامه هاي تعيين شده و ارايه گزارش ها.

6- راهبري كليه سامانه هاي مديريتي اداره كل كه عبارتند از: سامانه مديريت كنترل پروژه ، سامانه نظارت بر طرح ها وپروژه هاي استانداري (وزارت كشور) ، سامانه سبا (موافقتنامه هزينه اي)، سامانه سبا (طرح هاي ملي) ، سامانه نظارت 4 (موافقتنامه هاي تملك دارايي سرمايه اي) ، سامانه راه وروستا ، سامانه سالنامه آماري برنامه و بودجه ، سامانه بودجه واعتبارات راهداري ، سايت جديد اداره كل (حوزه مدير كل)و سامانه  جديد بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

7-جمع‌آوري اطلاعات و سوابق مربوط در زمينه طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب در دست اقدام به منظور نظارت و ارزيابي از اجراي برنامه‌هاي مصوب در تطبيق با بودجه هاي تخصيص يافته.

8-برنامه ريزي در جهت تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در حوزه راه ، مسكن و ساختمان

9-برنامه ريزي در راستاي برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در حوزه فعاليت هاي اداره كل

10-برنامه ريزي و تهيه و تدوين سياست ها ، خط مشي ها و جهت گيري هاي كلي با همکاري حوزه هاي ذيربط مطالعه و بررسي طرح ها و پيشنهادات واحدها و تلفيق آنها جهت ارائه به مديركل

11-گزارش گيري از سيستم ها و پايگاه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني بهنگام از طريق شبكه ها و سيستم هاي مربوط


12-برنامه ريزي و مديريت استخراج ، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري و ايجاد پايگاه هاي اطلاعات آماري و شبکه اطلاع رساني آماري و اقدام براي بهنگام سازي آمار و اطلاعات

 

13-شركت در جلسات شوراي برنامه ريزي و كميته جذب استان و جلسات جذب معاونت امور عمراني و دفتر فني استانداري

 

 

 

                                                                                                                                                                    (97/12/7بروزرساني)

 

 

 عنوانحجم