28 مهر 1400

 En|

 

    

مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه شهرسازي استان اردبيل ( 11 ماهه سال 1396 )

 

 

 

 

عنوان

اخد سند  داخل محدوده و حريم (مترمربع)

 

اخذ صورتمجلس تفكيكي  (واحد)

 

آراء حقوقي (پرونده)

 

واگذاريها  (واحد)

پرداخت نصاب مالكانه (ميليون ريال)

اخذ سند تك برگي بنام سازمان ملي زمين و مسكن

 

در سطح

 

در طبقات

 

در طبقات مسكن مهر

 

له دولت

 

عليه دولت

 

 

مسكن مهر

 

 

اقشار ويژه

 

 

ساير

 

برنامه سال 96

 

105

 

 

100

 

 

1524

 

 

120

 

 

1500

 

 

200


 

200

 

 

2000

 

 

3000

 

 

 

عملكرد سال 96

 

158

 

122

 

833

 

210

 

6

 

913

 

110

 

137

 

493

 

1001

 

 

 

 

مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه شهرسازي استان اردبيل ( 11 ماهه سال 1396 )

 

 

 

عنوان

 

بخش درآمد  (ميليون ريال)

 

فروش اراضي

 

فروش واحد

 

ساير

 

وصول اقساط

 

برنامه سال 96

 

30000

 

23000

 

31500

 

4600

 

 

عملكرد سال 96

 

28777

 

17406

25719

 

4361

 عنوانحجم